Rechtspersonen

Onder andere verenigingen, stichtingen, naamloze en besloten vennootschappen (N.V. ’s en B.V. ’s) zijn rechtspersonen. Dat betekent dat zij net als een mens kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zelf rechten en plichten kunnen hebben. Een rechtspersoon kan dus eigenaar zijn van bepaalde zaken, schulden aangaan en overeenkomsten sluiten.

De wetgever heeft bepaald dat voor de oprichting van veel rechtspersonen een notariële akte nodig is. Uitzonderingen zijn kerkgenootschappen (die door hun eigen kerkrechtelijke bepalingen beheerst worden) en verenigingen. Een vereniging waarvan de statuten niet zijn vastgelegd in een notariële akte heeft slechts een beperkte rechtsbevoegdheid. Zo’n vereniging kan geen eigenaar zijn van onroerend goed en kan evenmin erfgenaam zijn.

Notariskantoor Wienen is u graag van dienst bij de oprichting van uw B.V., uw vereniging of uw stichting. Wij kunnen u adviseren over de statuten van uw rechtspersoon. Deze zijn gewoonlijk opgenomen in de oprichtingsakte en bepalen in belangrijke mate het functioneren van de rechtspersoon.

B.V.'s

Veel ondernemers gebruiken een of meer B.V. ’s ten behoeve van de zakelijke activiteiten. Wij kunnen u – bij voorkeur in overleg met uw accountant – adviseren over de inrichting van de statuten van uw vennootschap. Dit is met name van belang indien meerdere mensen in een B.V. samenwerken.

Wij kunnen vanzelfsprekend ook andere notariële werkzaamheden verrichten die voor een ondernemer van belang zijn. Denk aan aandelenoverdrachten, statutenwijzigingen, fusies en splitsingen.

Verenigingen

Een vereniging is een veel gebruikte organisatievorm, waarin mensen samenwerken die een bepaald doel willen bereiken. Vaak liggen de doelen in de recreatieve of culturele sfeer (sportclubs, hobbyverenigingen, toneelgezelschappen). De meeste politieke partijen hebben ook de rechtsvorm van een vereniging. Een belangrijke eigenschap van een vereniging is dat er altijd tenminste twee “organen” zijn: de ledenvergadering en het bestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding, maar uiteindelijk ligt de macht bij de leden.

Stichtingen

Een stichting kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. De stichtingsvorm is ideaal voor veel goede doelen. Een stichting wordt geleid door haar bestuur.

Meer lezen? Ga naar: www.notaris.nl/bedrijven-en-organisaties

ANBI/SBBI

Verenigingen en stichtingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) of SBBI (sociaal belang behartigende instelling) aanvragen bij de Belastingdienst. Deze status levert voor de instelling belastingvoordelen op, indien deze grotere giften of erfenissen ontvangt. Ook voor de schenker kan de ANBI/SBBI-status van belang zijn, in verband met de giftenaftrek-regeling in de inkomstenbelasting,

Meer lezen? Ga naar deze pagina van de belastingdienst