Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
J.D. Wienen Beheer B.V.

artikel 1. Definities
notaris : de notaris, mr J.D. Wienen, danwel zijn waarnemer.
opdrachtgever : de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die (mede) opdracht geeft tot dienstverlening.
opdracht : de overeenkomst als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
Bij de aanvaarding van de opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
opdrachtnemer : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: J.D. Wienen Praktijk B.V, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp, is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is, dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

artikel 2. Toepassingsgebied
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens de notaris, ongeacht of deze dienstverlening is gericht in de hoedanigheid van de notaris, de kandidaat-notaris, de juridische- en niet juridische medewerkers van de notaris, de bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins, danwel hun rechtsopvolgers.
2. Toepassing van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de nota voor de werkzaamheden van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon en/of een nog op te richten rechtspersoon, dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
4. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
5. Op de dienstverlening van de notaris is van toepassing de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB. De geschillencommissie neemt de klacht pas in behandeling nadat de klachtregelingsprocedure van het kantoor van de notaris is doorlopen.

artikel 3. Werkzaamheden notaris
1. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een concept akte danwel een uitgebracht persoonlijk advies of andere verrichtte werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, voor zover de opdrachtbevestiging niet door de notaris is ontvangen.
2. Indien de door de notaris ontvangen koopovereenkomst de naam van de notaris vermeld als notaris die de levering zal verlijden, impliceert dit een door koper en verkoper aan de notaris verstrekte opdracht tot het opstellen van de akte van levering met de daarbij behorende werkzaamheden.
Indien de koopovereenkomst op enigerlei wijze wordt ontbonden danwel de akte van levering om welke reden ook niet door de notaris zal worden verleden, zijn koper en verkoper gehouden de door de notaris gemaakte kosten voor werkzaamheden, welke ter voorbereiding door de notaris zijn verricht, te vergoeden conform de door de notaris voor die werkzaamheden opgemaakte nota.
3. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk overleg met de opdrachtgever voeren en bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
De notaris is niet aansprakelijk voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden.

artikel 4. Tarieven/meerwerk
1. Het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door de notaris, periodiek, vast te stellen, uurtarieven, tenzij anders is overeengekomen of tenzij er door het kantoor voor een bepaalde verrichting een vast kantoortarief wordt gehanteerd.
2. Worden er ten behoeve van een dossier meer werkzaamheden dan gebruikelijk verricht, dan is de notaris bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen dan wel een aanvullende declaratie te verzenden ten bedrage van de meer dan gebruikelijk bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief.
3. De notaris is bevoegd om te verlangen dat er een voorschotnota wordt voldaan, alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. De notaris is eveneens bevoegd om tussentijdse nota’s bij de opdrachtgever in te dienen. De notaris is voorts bevoegd om de (tussentijdse) nota’s te verrekenen met op zijn Kwaliteitsrekening gestorte waarborgsommen en/of depots.
4. Voor werkzaamheden, waar geen notariële akte uit voort zal/kan vloeien is de notaris bevoegd de werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

artikel 5. Betalingen
1. Het verschuldigde honorarium (inclusief de op de factuur vermelde omzetbelasting en verschotten) dient, tenzij anders is vermeld, uiterlijk op de dag van passeren van de akte, doch vóór het passeren van de akte, in het bezit te zijn van de notaris danwel bij het passeren van de akte(n) per pin of in contanten (tot een maximum van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) te worden voldaan;
2. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van invordering voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is met ingang van het moment van het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente over de vordering verschuldigd.
3. Een vordering op de notaris wegens uitbetaling van gelden op grond van een rechtshandeling die in de akte is opgenomen kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt de gelden alleen uit aan diegene die als partij bij de akte optreedt en/of aan de partij die aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, tenzij uit deze regels anders voortvloeit.

Artikel 6: Aanvaarding
Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Het merendeel van de notariële dienstverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Wwft is de implementatie van de Derde Antiwitwasrichtlijn en de Richtlijn voor Politiek Prominente Personen. (Kandidaat) notarissen zijn, naast de Wwft, op grond van de Wet op het Notarisambt, verplicht de cliënt (in persoon) te identificeren.
In verband met Wwft-wetgeving kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland). Het ongebruikelijke karakter van een transactie wordt vastgesteld aan de hand van objectieve en subjectieve indicatoren. Volgens deze wetgeving mag de notaris zijn cliënt niet over een gedane melding informeren.
De meldingsplicht is alleen van toepassing indien de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde dienst onder de wettelijke meldingsplicht valt.
Voor alle diensten die onder de meldingsplicht vallen geldt een identificatieplicht. Als gevolg hiervan moeten alle cliënten die een dienst door de notaris willen laten verrichten zich persoonlijk identificeren. Voordat deze identificatie heeft plaatsgevonden, mag de notaris geen werkzaamheden voor de cliënt verrichten.
Identificatie kan aan de hand van de volgende documenten plaatsvinden:
– een geldig reisdocument in de zin van de Paspoortwet;
– een geldig rijbewijs;
– een document waarmee een vreemdeling zijn identiteit en verblijfsstatus kan aantonen.
Ingeval van een rechtspersoon, is het niet voldoende om de rechtspersoon aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister te identificeren. Ook de cliënt/opdrachtgever moet persoonlijk worden geïdentificeerd.