Rechtspersonen

Rechtspersonen zijn vooral verenigingen, stichtingen of naamloze en besloten vennootschappen (N.V.’s en B.V.’s). Dat betekent dat zij net als een mens kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en zelf rechten en plichten kunnen hebben. Een rechtspersoon kan dus eigenaar zijn van bepaalde zaken, schulden aangaan en overeenkomsten sluiten.
De wetgever heeft bepaald dat voor de oprichting van veel rechtspersonen een notariële akte nodig is. Uitzonderingen zijn kerkgenootschappen, die door hun eigen kerkrechtelijke bepalingen beheerst worden en verenigingen. Een vereniging waarvan de statuten niet zijn vastgelegd in een notariële akte heeft slechts een beperkte rechtsbevoegdheid. Zo’n vereniging kan geen eigenaar zijn van onroerend goed en kan ook geen erfgenaam zijn.
Notariskantoor Wienen is u graag van dienst bij de oprichting van uw B.V., uw vereniging of uw stichting. Wij kunnen u adviseren over de statuten van uw rechtspersoon. Deze zijn gewoonlijk opgenomen in de oprichtingsakte en bepalen in belangrijke mate het functioneren van de rechtspersoon.

Besloten vennootschap

Veel ondernemers gebruiken een of meer B.V.’s voor hun zakelijke activiteiten. Wij kunnen u – bij voorkeur in overleg met uw accountant – adviseren over hoe u de statuten van uw vennootschap moet inrichten. Dit is met name van belang wanneer een B.V. bestaat uit meerdere mensen.
Wij kunnen vanzelfsprekend ook andere notariële werkzaamheden verrichten die voor een ondernemer van belang zijn. Denk aan aandelenoverdrachten, statutenwijzigingen, fusies en splitsingen.

Verenigingen

Een vereniging is een veel gebruikte organisatievorm, waarin mensen samenwerken die een bepaald doel willen bereiken, die vaak niet van zakelijke aard zijn. Sportclubs, hobbyverenigingen, toneelgezelschappen zijn bijvoorbeeld verenigingen. Maar de meeste politieke partijen hebben ook de rechtsvorm van een vereniging. Een belangrijke eigenschap van een vereniging is dat er altijd tenminste twee “organen” zijn: de ledenvergadering en het bestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding, maar uiteindelijk ligt de macht bij de leden.

Stichtingen

Een stichting kent in tegenstelling tot een vereniging geen leden. De stichtingsvorm is ideaal voor veel goede doelen. Een stichting wordt geleid door haar bestuur.
Meer lezen? Klik hier!

ANBI/SBBI

Verenigingen en stichtingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen de status van ANBI (algemeen nut beogende instelling) of SBBI (sociaal belang behartigende instelling) aanvragen bij de Belastingdienst. Als de instelling grotere giften of erfenissen ontvangt, dan levert deze status voor de instelling belastingvoordelen op. Ook voor de schenker van deze giften of erfenissen kan de ANBI/SBBI-status van belang zijn, in verband met de giftenaftrek-regeling in de inkomstenbelasting.
Meer lezen? Klik hier!

Heeft u een offerte nodig?